Pravo na pristup informacijama

Uvod

Muzej Međimurja Čakovec (u daljnjem tekstu: Muzej) je javna ustanova čiji su programi i djelovanje zakonom utvrđeni kao javni interes, te se u cijelosti ili djelomično financiraju iz državnog proračuna ili proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Muzej upoznaje javnost o organizaciji i programima svog rada te načinu obavljanja poslova iz svoje muzejsko–galerijske djelatnosti pružanjem informacija putem sredstava javnog priopćavanja. Osim navedenog, pravo na pristup informacijama, sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama obuhvaća pravo svake domaće ili strane, fizičke ili pravne osobe na traženje i dobivanje informacija i obvezu Muzeja da korisniku omogući pravo na pristup zatraženoj informaciji. Muzej Međimurja Čakovec dužan je redovito objavljivati informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev, već takvo objavljivanje predstavlja obvezu određenu zakonom ili drugim općim propisom, a sve u cilju pravodobnog i točnog informiranja javnosti. Informacija je napisani, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili drugi zapis podataka o pojedinačnom predmetu koji čini sadržajnu cjelinu, a koju posjeduje, stvara, raspolaže i nadzire Muzej te su iste sadržane u Katalogu informacija.

Osnovni podaci o ustanovi

Naziv ustanove: Muzej Međimurja Čakovec
Adresa: Trg Republike 5, 40000 Čakovec
Odgovorna osoba: Maša Hrustek Sobočan, ravnateljica
Telefon/telefaks: +385 (0)40 313 499
E-mail: mmc@mmc.hr
Internet stranica: www.mmc.hr
IBAN: HR 2823400091116012952
OIB: 24052785077
MB: 3109259
Šifra djelatnosti: 9102

Muzej Međimurja Čakovec ima status javne ustanove koja muzejsku djelatnost obavlja kao javnu službu.

Djelatnost Muzeja Međimurja Čakovec od posebnog je interesa ne samo za uže već i za šire regionalno područje, a ostvaruje se kroz muzejsko-galerijske, nakladničke, knjižnične i izdavačke programe.

Muzej Međimurja Čakovec kroz svoju djelatnost obavlja:

sustavno prikupljanje, čuvanje, istraživanje civilizacijskih i kulturnih dobara te stručnu i znanstvenu obradu istih, sistematizaciju u zbirke predmeta iz povijesti županije, kulturne i gospodarske povijesti, znanosti i tehnologije
zaštitu muzejske građe i muzejske dokumentacije
pripremanje i organiziranje stalnih i povremenih izložbi
izdavanje kataloga, monografija i knjiga
objavu podataka o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji

Način ostvarivanja prava na pristup informacijama

Muzej upoznaje javnost o terminima i načinu obavljanja poslova iz svoje muzejsko-galerijske djelatnosti pravodobnim i točnim objavljivanjem informacija na svojoj internet stranici te putem javnih glasila.

Pored navedenog, korisnici ostvaruju pravo na pristup informacijama podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Muzeju, odnosno službeniku za informiranje, sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama. Obrazac Zahtjeva dostupan je na internet stranici Muzeja. Pisani zahtjev može se podnijeti poštom na adresu Muzeja, elektroničkom poštom ili telefaksom. Ukoliko je zahtjev podnesen usmenim putem o istom će se sastaviti zapisnik, a ako je podnesen putem telefona ili drugog komunikacijskog uređaja o istom će se sastaviti službena bilješka.

Podnositelj zahtjeva nije dužan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, ali može naznačiti način dobivanja informacije.

Muzej omogućava davanje informacija korisniku koji je podnio zahtjev na sljedeće načine:

  • neposrednim davanjem informacije
  • davanjem informacije pisanim putem
  • uvidom u dokumente ili izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju
  • dostavljanjem preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju
  • na drugi način koji je prikladan za ostvarenje prava na pristup informaciji.

Muzej ima pravo uskratiti pristup informacijama u slučajevima propisanim odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Rokovi ostvarivanja prava na pristup informacijama

Temeljem usmenog ili pismenog zahtjeva Muzej će omogućiti podnositelju zahtjeva pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva Muzej će pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od 3 dana, a ukoliko podnositelj zahtjeva ne postupi na odgovarajući način Muzej će rješenjem odbaciti zahtjev kao nerazumljiv i nepotpun. Ukoliko Muzej ne posjeduje, ne raspolaže ili ne nadzire zatraženu informaciju, a ima saznanja o nadležnom tijelu koje informaciju posjeduje, raspolaže i nadzire, bez odgode, a najkasnije u roku od 8 dana od zaprimanja zahtjeva ustupiti će zahtjev istom i o tome obavijestiti podnositelja zahtjeva. U tom slučaju, rokovi ostvarivanja prava na pristup informacijama računaju se od dana kada je tijelo javne vlasti zaprimilo ustupljeni zahtjev. Ukoliko Muzej zatraženu informaciju ne posjeduje, ne raspolaže i ne nadzire te nema saznanja gdje se informacija može ustupiti, odbiti će zahtjev za pristup informaciji.

Rokovi za ostvarenje prava na pristup informacijama mogu se produžiti do 30 dana:

  • ako se informacija mora tražiti izvan sjedišta tijela javne vlasti
  • ako se jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija
  • ako je to nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije

O produženju roka Muzej će bez odgode, a najkasnije u roku od 8 dana, obavijestiti podnositelja zahtjeva i navesti razloge zbog kojih je rok produžen.

Za eventualne žalbe na rješenje Muzeja nadležna je Agencija za zaštitu osobnih podataka kao neovisno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama. Protiv rješenja Agencije za zaštitu osobnih podataka može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.